Gå til sidens indhold

Vores behandling af dine personoplysninger

Vurderingsstyrelsen indsamler og behandler oplysninger om dig og din ejendom til brug for vurderingsarbejdet.

Formålet med indsamlingen og behandlingen af oplysningerne er at foretage en retvisende vurdering af din ejendom, herunder at vurderingen sker på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag.

Behandling af oplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger. Det er fx indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, brug, videregivelse, samkøring og sletning.

 • Hvilken type oplysninger har vi modtaget om dig?

  Vi har modtaget almindelige personoplysninger om dig. Det er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold i relation til fast ejendom.

 • Hvor kommer oplysningerne om dig fra?

  Når vi skal træffe afgørelse om ejendomsvurdering, kan vi få almindelige personoplysninger om dig fra dig selv som ejer af ejendommen, fra Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR, find det på boligejer.dk/ejendomsstamregistret), fra Bygnings- og boligregistret (BBR, find det på bbr.dk) og fra Stormrådet (se mere om Stormrådet på stormraadet.dk).

 • Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

  Vi sletter dine personoplysninger, så snart de ikke længere er nødvendige for, at vi kan vurdere din ejendom. Vi opbevarer dermed kun dine personoplysninger så længe, vi har behov for eller pligt til det.

  Du kan se reglerne om myndigheders pligt til at opbevare dokumenter i arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016; du kan også finde loven på retsinfo.dk ved at søge på nummer og årstal).

 • Dine rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig

  Du har en række rettigheder, når vi behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at:

  • få besked, når vi indsamler og behandler personoplysninger om dig, hvis du ikke allerede kender til oplysningerne. Du får dog ikke besked, hvis hensynet til andre interesser end dine (fx det offentliges) vejer tungere
  • blive oplyst om formålet og lovgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger, hvis du ikke allerede kender til oplysningerne. Du får dog ikke besked, hvis hensynet til andre interesser end dine (fx det offentliges) vejer tungere
  • få rettet oplysninger, der ikke er rigtige
  • få indsigt i vores behandling af dine oplysninger.

  I nogle tilfælde har du også ret til at:

  • få slettet eller begrænset vores behandling af oplysningerne
  • komme med indsigelse til vores behandling af dine oplysninger
  • modtage dine personoplysninger i et format, der er struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart.

  Du kan læse mere om dine rettigheder på vurdst.dk/privatlivspolitik. Under menupunktet Love og regler finder du et link til databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse)).

 • Hvilke regler gælder, når vi behandler personoplysninger om dig

  Når vi modtager og behandler oplysningerne om dig, gælder reglerne i EU’s databeskyttelsesforordning som hovedregel. I nogle tilfælde kan det være, at vi også behandler dine oplysninger efter danske love, dvs. særlovgivning.

  Reglerne om, hvad vi skal oplyse dig om, står i EU’s databeskyttelsesforordnings artikel 13 og 14.

  Efter artikel 6, stk. 1, nr. e, kan vi behandle dine personoplysninger som led i offentlig myndighedsudøvelse, herunder behandlingen af dine personoplysninger ved ejendomsvurdering.

  Behandlingen af dine personoplysninger til brug for vurderingen pr. 1. oktober 2018 efter vurderingslovens § 3 sker med hjemmel i samme lovs kapitel G (lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30. august 2013 med senere ændringer). Du kan finde loven på retsinfo.dk ved at søge på nummer og årstal.

  Vurderingsloven er markeret som historisk, men den skal alligevel bruges ved behandlingen af årsomvurderingen for 2018, hvis lovforslag L 115, der er fremsat af skatteministeren den 20. november 2018, bliver vedtaget. Det er, fordi der i lovforslagets § 1, nr. 22-35, foreslås, at omvurderingen skal foretages efter vurderingslovens § 3. Se forslaget til en ny § 87, stk. 3 (ejerboliger) og en ny § 88, stk. 3 (erhvervsejendomme m.v.) i ejendomsvurderingsloven (lov nr. 654 af 8. juni 2017 med senere ændringer).

 • Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

  Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om og fra dig. Hvis du har spørgsmål til dette brev, behandlingen af dine oplysninger eller vil benytte dig af dine rettigheder, kan du skrive til vurdst@vurdst.dk. Send ikke cpr-nummer eller følsomme personoplysninger til denne mail.

 • Databeskyttelsesrådgiver

  Hvis du har generelle spørgsmål om EU’s databeskyttelsesforordning, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på mail: dpo@ufst.dk. Send ikke cpr-nummer eller følsomme personoplysninger til denne mail.

  Databeskyttelsesrådgiveren kan også kontaktes på denne postadresse: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Informationssikkerhed og databeskyttelse, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, att.: Databeskyttelsesrådgiveren.

 • Du har mulighed for at klage til Datatilsynet

  Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Du kan se hvordan på datatilsynet.dk/kontakt.

  Datatilsynet kan desuden kontaktes på følgende postadresse: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.