Gyldig fra

Kommentar til artikler i Politiken

Politiken har mandag d. 3. juni 2019 og tirsdag d. 4. juni 2019 publiceret tre artikler om vurdering af ejendomme og normtal under overskrifterne ’Skat forstærker forskelsbehandling’, ’Vildledning: Man lader det bare fortsætte, siger beboer’ og ’Boligejere, der fik skattesmæk, går til Ombudsmanden og håber på hjælp’.

I artiklerne beskriver Politiken ejendomsvurderingerne for nogle ejendomme, henholdsvis rækkehuse og lejligheder, i Nordhavnskvarteret i København. I artiklen ’Skat forstærker forskelsbehandling’ konkluderer Politiken, at Vurderingsstyrelsen ”har forstærket den skattemæssige forskelsbehandling af borgere i parcelhuse og lejligheder”.

Politiken har i den forbindelse henvendt sig til Vurderingsstyrelsen og har stillet en række spørgsmål angående konkrete ejendomme og om Vurderingsstyrelsens metoder, og Vurderingsstyrelsen har d. 23. maj oplyst Politiken, at styrelsen har udvidet tavshedspligt, hvorfor styrelsen ikke kan kommentere på konkrete sager, herunder vurderingen af konkrete ejendommes grundværdier. Vurderingsstyrelsen har i den forbindelse skriftligt oplyst journalisten, at ”Vurderingsstyrelsen kan til dine spørgsmål oplyse, at Vurderingsstyrelsen administrerer vurderingsområdet i det eksisterende vurderingssystem efter de gældende regler og lovgivning med tilhørende metoder og data.

Det er i den forbindelse ikke Vurderingsstyrelsens opfattelse, at der er belæg for at konkludere, at styrelsen har “forstærket forskelsbehandling[en]”, da styrelsen fortsat administrerer efter gældende regler og lovgivning med tilhørende metoder og data. Det er heller ikke korrekt, at Vurderingsstyrelsen ikke har ønsket at svare på spørgsmål i sagen.

Normtal til projektejendomme                 
Politiken beskriver i artiklen ’Vildledning: Man lader det bare fortsætte, siger beboer’ en konkret ejendom, hvor det påstås, at Vurderingsstyrelsen vildleder potentielle købere. Denne vildledning skulle efter Politikens opfattelse bestå i, at Vurderingsstyrelsen har oplyst for lave vejledende normtal til beregning af ejendomsskatter. Dette bliver gentaget i artiklen ’Boligejere, der fik skattesmæk, går til Ombudsmanden og håber på hjælp’ af 4. juni 2019

Det er ikke korrekt. Vurderingsstyrelsen har i forbindelse med sagen oplyst Politiken om, at der var tale om et historisk dokument, som kun var gældende i 2015, og at styrelsen undervejs i forløbet har orienteret ejendomsmægleren for den konkrete ejendom om, at der var sket ændringer i forudsætningerne for den vejledende vurdering, som det daværende SKAT Ejendom afgav i 2015.

Politiken skriver også, at boligkøbere til den konkrete ejendom, der omtales i artiklen, havde fået oplyst de forventede ejendomsskatter fra ”ejendomsmægleren, der havde indhentet vejledning hos Skat, som han skal efter loven”.

Dette er ikke korrekt. Ejendomsmæglere er ikke lovmæssigt forpligtet til at indhente vejledende normtal fra Vurderingsstyrelsen. Ejendomsmæglere er forpligtet til at oplyse potentielle købere de forventede udgifter til ejendomsværdiskat og grundskyld, og i den forbindelse har ejendomsmægler mulighed for at indhente vejledende normtal fra Vurderingsstyrelsen. Disse vejledende normtal er, som Vurderingsstyrelsen altid understreger, behæftet med væsentlig usikkerhed.

Det er også væsentligt at slå fast, at Vurderingsstyrelsen ikke er forpligtet til løbende at ajourføre oplysninger, som ejendomsmæglerne anvender i forbindelse med deres vejledning af potentielle købere af ejendomme.

Faktaboks 1 Normtal
Når ejendomsmæglere udbyder projektejendomme, hvor der endnu ikke er gennemført en vurdering, kan ejendomsmægler indhente en vejledende udtalelse med skøn over såkaldt normtal, m²-pris og byggeret. På det grundlag kan ejendomsmægleren skønne over ejendoms- og grundværdi, som mægler kan bruge som grundlag for beregning af ejendomsværdiskat og grundskyldskatter i salgsopstillingen.

Vurderingsstyrelsen understreger altid, at udtalelsen ikke er bindende, og at den er forbundet med væsentlig usikkerhed.

Faktaboks 2 Samarbejde med Danmarks Ejendomsmæglerforening
Dansk Ejendomsmæglerforening og Vurderingsstyrelsen har i en længere årrække haft et samarbejde om vejledende normtal og i efteråret 2018 blev det aftalt at styrke samarbejdet yderligere.

Samarbejdet betyder, at det for fremtiden er muligt for ejendomsmæglere, der har indhentet vejledende udtalelser fra før 2015, eller hvor forholdene har ændret sig mærkbart, at indhente en opdateret udtalelse. 

Se mere: https://www.vurdst.dk/nyheder/styrket-samarbejde-om-det-forventede-grundlag-for-ejendomsskatterne-for-projektejendomme/