Værd at vide inden du klager

Hvis du overvejer at klage, er der en række ting, du skal være opmærksom på.

 • Hvad er en historisk vurdering?

  Vurderingerne fra 2011 til 2020 kaldes de historiske vurderinger.

  De historiske vurderinger fra 2013 til 2020 er baseret på vurderingen fra 2011 for ejerboliger eller 2012 for andre ejendomme inklusive erhverv, som er blevet ført videre, medmindre ejendommen er blevet omvurderet.

  Du har måske allerede set værdierne. Ejendomsværdien står nemlig på forskuds- og årsopgørelsen, hvor du kan se, hvad du har betalt i ejendomsværdiskat. Grundværdien står på ejendomsskattebilletten, hvor du kan se, hvad du har betalt i grundskyld (ejendomsskat).

  Sådan er vi nået frem til de historiske vurderinger

  Før vurderingerne i 2013 blev suspenderet, foretog vi almindelige vurderinger hvert andet år. Ejerboliger blev vurderet i ulige år, og andre ejendomme blev vurderet i lige år.

  Som udgangspunkt har vi ført vurderingerne for 2011 eller 2012 videre og vurderet ejendommene i prisniveauet for 2011 (ejerboliger) eller 2012 (andre ejendomme).

  Hvis der er sket ændringer ved ejendommen, fx hvis der er lavet en om- eller tilbygning, kan vi have foretaget en omvurdering. Omvurderingen vil være foretaget i det aktuelle år, hvor ændring er sket, men den vil fortsat være foretaget i prisniveauet fra enten 2011 eller 2012.

  Hvis din ejendom i årene efter 2013 er skiftet fra at være en ejerbolig til at være en anden ejendom eller omvendt, har vi også omvurderet ejendommen, men fortsat brugt prisniveauerne fra 2011 og 2012. Ejendommen vil som følge af ændringen kunne have ændret vurderingstermin.

  Vi har foretaget historiske vurderinger i disse år:

  • for ejerboliger: 2013, 2015, 2017, 2018, 2020 samt eventuelle omvurderinger
  • for andre ejendomme: 2014, 2016, 2018 og 2019 samt eventuelle omvurderinger.


  Sådan har vi gjort

  Som udgangspunkt er det vurderingerne for 2011 og 2012, der er ført videre i de efterfølgende år. De enkelte vurderinger kan dog også være ført videre på baggrund af en af disse vurderinger:

  • en omvurdering efter 2011 eller 2012.
  • en vurdering, der er blevet bedt om i en salgssituation, og som er foretaget efter 1. oktober 2011 eller 2012, som beskrevet i vurderingslovens § 4
  • en vurdering, som er genoptaget
  • en vurdering, som er ændret efter reglerne om revision.
 • Hvilken værdi har du betalt skat af?

  Vurderingen, du har betalt skat på baggrund af, kan være vigtig

  Det er en god idé at undersøge, hvilke værdier du er blevet beskattet af i det eller de år, du overvejer at klage over. Du er nemlig beskyttet af et skattestop på ejendomsværdiskatten, hvis du har betalt ejendomsværdiskat, og et skatteloft på ejendomsskatten, også kaldet grundskylden. Det betyder, at du muligvis er blevet beskattet på baggrund af lavere værdier end dem, der står i vurderingerne fra perioden 2013 til 2020.

  Hvad har du betalt skat på baggrund af?

  Ejendomsværdiskat betalt på baggrund af ejendomsværdien
  Som tidligere beskrevet, er det ejendomsværdien for det aktuelle år, fx 2013, som Skattestyrelsen blandt andet ser på, når de beregner, hvad du skal betale ejendomsværdiskat af i samme år, altså 2013. Hvis året, du skal betale ejendomsskat i, ikke er et år, hvor der er foretaget en vurdering, ses der på det seneste år, hvor der er foretaget en vurdering. Fx, hvis du som ejer af en ejerbolig skal betale skat i 2014, ses der på værdien, der er ansat eller videreført i 2013.

  Hvis der har været en nybygning, om- eller tilbygning eller andre ændringer, der påvirkede ejendomsværdien, og som resulterede i en omvurdering af en ejerbolig, gjaldt der andre regler. Hvis der fx har været en omvurdering i 2014, så har Skattestyrelsen først set på vurderingen, når de skulle beregne, hvad du skulle betale ejendomsværdiskat af året efter, altså 2015.

  Hvis du har fået en vurdering, hvor der står, at der er nybyggeri under opførelse, så vil du ikke være blevet beskattet af ejendomsværdien, som står på vurderingen. Når nybyggeriet må tages i brug, indgår det i vurderingen, som du betaler ejendomsværdiskat af, året efter.

  Hvis du har forskudt indkomstår: Du skal være opmærksom på, at hvis du har eller har haft et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), vil vurderingen i det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for, danne grundlag for beregningen af ejendomsværdiskatten i den forskudte indkomstperiode.


  Grundskyld betalt på baggrund af grundværdien
  Du er enten blevet opkrævet grundskyld på baggrund af den grundværdi, som er fastsat ved vurderingen for året to år før eller af din grundskatteloftsværdi. Hvis grundskatteloftsværdien er lavere end den aktuelle vurdering, så er det den, der har dannet grundlag for beskatningen. Det vil sige, at du fx for en erhvervsejendom i året 2016 er blevet opkrævet grundskyld på baggrund af vurderingen for 2014, hvis denne vurdering er lavere end grundskatteloftsværdien. Ellers er du blevet opkrævet grundskyld af din grundskatteloftsværdi.

  Før du klager, bør du derfor være opmærksom på, at du ikke altid vil have betalt skat af den vurdering, som du kan klage over. Det gælder fx, hvis din grundværdi i året, hvor der kan klages, er 1 mio. kr., men du mener, at den med rette burde være 750.000 kr. I tilfælde, hvor grundskatteloftsværdien (med fremskrivninger) er 500.000 kr., vil du, selvom du får medhold i klagen, ikke få tilbagebetalt grundskyld, idet du vil have betalt skat af en (endnu) lavere værdi end den, du har fået sat vurderingen ned til.


  Hvis du er blevet opkrævet dækningsafgift
  Så er du blevet opkrævet dækningsafgift på baggrund af forskellen mellem ejendoms- og grundværdien, som er fastsat ved vurderingen for året to år før. Det er altså samme vurdering, kommunen ser på, som når de skal beregne din grundskyld.

 • I hvilket prisniveau er vurderingen foretaget?

  En klage vil blive behandlet i prisniveauet for det år, der klages over

  Tidligere kunne klagemyndigheden kun tage stilling til værdien af ejendommen i prisniveauet fra 2011 for ejerboliger, og prisniveauet fra 2012 for andre ejendomme, hvis der blev klaget over en omvurdering.

  Hvis du klager over en historisk vurdering nu, bliver klagen som udgangspunkt behandlet i prisniveauet for det år, du klager over, medmindre der er tale om en omvurdering i et år, hvor ejendommen ikke blev vurderet almindeligt. Hvis der  er tale om en omvurdering foretaget i et vurderingsfrit år, bliver sagen dog behandlet i prisniveauet fra året før.

  Hvis du klager over grundværdien for en landbrugs- eller skovejendom, vil den dog som udgangspunkt blive behandlet i prisniveauet for 2012. Hvis du ønsker det, kan du bede om, at sagen i stedet bliver behandlet i prisniveauet for det år, du klager over. I så fald skal du skrive det i din klage.

  Du kan også klage over historiske vurderinger fra 2013 og frem, som tidligere har været genbehandlet hos os eller behandlet af en klagemyndighed eller domstolene. Hvis du vil klage over en historisk vurdering, skal du vide dette:


  Hvis der allerede har været en sag om omvurdering i perioden 2013 og frem, og den er afsluttet, kan du nu klage igen

  Hvis du gerne vil have, at der bliver set på en omvurdering foretaget i perioden 2013-2020 igen, kan du klage. Det kan du, selvom du tidligere har fået behandlet en klage over en omvurdering, eller du har fået behandlet en sag om genoptagelse eller revision. De sager blev i sin tid behandlet i prisniveauet for 2011 eller 2012.

  Hvis du klager, skal klagemyndigheden nu i stedet tage stilling til vurderingen i prisniveauet for det år, som vurderingen handler om. Det betyder, at hvis du fx klager over vurderingen af din ejendom for 2016, så behandler de klagen i prisniveauet for 2016 i stedet for 2012.


  Hvis der er en sag, som endnu ikke er afsluttet, kan du ikke klage endnu

  Der kan være en åben sag, der behandles i prisniveauet for 2011 eller 2012, om:

  • en klage over en omvurdering eller en afgørelse om genoptagelse eller revision af en vurdering hos en klagemyndighed eller domstolene
  • genoptagelse eller revision af en vurdering hos os.

  En sag er åben, hvis den ikke er endelig afsluttet, da vi sendte brevet I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger.  

  Hvis du gerne vil have, at klagemyndigheden behandler vurderingen i prisniveauet for det år, som vurderingen handler om, kan du klage, men først når den åbne sag er afsluttet. Det kan fx være relevant, hvis priserne på ejendomme i dit område generelt er faldet siden 2011 eller 2012.

   

 • Hvilken betydning har det, at ejendommen er omvurderet pr. 1. oktober 2020?

  Modtager du både en omvurdering pr. 1. oktober 2020 og også brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger, følger der en klagemulighed med hver. Klagefristen over omvurderingen gælder først.

  • Hvis du ikke udnytter den første klagemulighed over omvurderingen pr. 1. oktober 2020, kan du ved udløbet af den klagefrist anvende klagemuligheden, der forklares om i brevet I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger. Her kan du klage over bl.a. faktiske forhold, retlige forhold og prisniveauet
  • Hvis du udnytter klagemuligheden over omvurderingen, vil den skulle behandles i 2011 eller 2012-niveau. Hvis du venter med at klage, og du dermed udnytter den nye klagemulighed fra brevet I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger, vil din klage blive behandlet i aktuelt niveau.
  • I tilfælde af, at du udnytter klagemuligheden over omvurderingen, som du får sammen med selve omvurderingen, så vil du efterfølgende kun kunne klage over prisniveauet – ikke eventuelt øvrige forhold.

  En klage i forbindelse med den nye klagemulighed, som præsenteres i brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger, skal være modtaget ved Skatteankestyrelsen senest 90 dage efter, at klagefristen for klagen over vurderingen pr. 1. oktober 2020 er udløbet, eller senest 90 dage efter den oprindelige klagesags endelige afslutning.

 • Er der en igangværende sag på ejendommen?

  Hvis der er en sag, som endnu ikke er afsluttet, kan du ikke klage endnu. Der kan være en åben sag, der behandles i prisniveauet for 2011/2012, om:

  • en klage over en omvurdering eller en afgørelse om genoptagelse eller revision af en vurdering hos en klagemyndighed eller domstolene
  • genoptagelse eller revision af en vurdering hos os.

  En sag er åben, hvis den ikke er endelig afsluttet, da vi sendte brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger.

  Hvis du gerne vil have, at en klagemyndighed ser på vurderingen i prisniveauet for det år, som vurderingen handler om, kan du klage, men først når den åbne sag er afsluttet. Det kan fx være relevant, hvis priserne på ejendomme i dit område er faldet siden 2011/2012.

  Klagemyndigheden tager kun stilling til prisniveauet for det år, vurderingen handler om. De kan ikke ændre på andre forhold vedrørende vurderingen.

 • Hvad skal du ellers være opmærksom på?

  Hvis du ejer eller har ejet flere ejendomme, så vær opmærksom på, at du først kan klage over vurderingen af en konkret ejendom, når du modtager brevet ”Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger” for den konkrete ejendom.