Få svar på jeres spørgsmål om klage

 • Hvad er en historisk vurdering?

  Historiske vurderinger er de vurderinger, der er foretaget eller videreført i den periode, hvor vurderingerne har været suspenderet.

  Det er altså vurderingerne for perioden 2013-2020. Også 2011 og 2012 betragtes som historiske vurderinger. Idet der imidlertid tidligere har været klageadgang for vurderingerne i årene 2011 og 2012, omfatter klageadgangen over de historiske vurderinger alene perioden 2013-2020.

  Selvom de almindelige vurderinger er blevet suspenderet, er der juridisk set stadig blevet foretaget almindelige vurderinger. Men i stedet for at have foretaget nye almindelige vurderinger, er vurderingerne fra 2011 eller 2012 videreført i prisniveauet for enten 2011 (for ejerboliger) eller 2012 (for erhverv og andre ejendomme).

  Hvis der er sket ændringer på ejendommen, som fx om- eller tilbygning, har vi foretaget en omvurdering, og det er i stedet den, som er blevet videreført.

  Læs mere om de historiske vurderinger

 • Hvor kan vi se vores historiske vurderinger?

  Sådan finder I de vurderinger, I kan klage over kan I se, hvor I finder de historiske vurderinger. Her får I også en vejledning til, hvordan I finder de vurderinger, I kan klage over.

 • Hvem kan klage?

  Det er klagemyndigheden, der vurderer, om den enkelte har ret til at klage. Men som udgangspunkt har I ret til at klage, hvis I opfylder enten ét eller flere af nedenstående kriterier:

  • I er dem, der ejer ejendommen i det år, hvor den er vurderet

  • I skal betale eller har betalt skat på baggrund af de værdier, der er fastsat i den pågældende vurdering

  • I har væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i vurderingen, der klages over, men dette er en konkret vurdering, som klagemyndigheden foretager

  • I har en fuldmagt til at klage på vegne af andre, der er omfattet af de ovenstående punkter.

  Læs mere om, hvem der kan klage

 • Hvornår kan vi klage?

  Når I får brevet I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger fra Vurderingsstyrelsen. I har 90 dage fra datoen på brevet, til Skatteankestyrelsen skal have modtaget jeres klage.

  I kan også vælge at vente med at klage, til de nye ejendomsvurderinger bliver sendt ud. Her får I samme mulighed for at klage som nu (dog kun, hvis I vælger ikke at klage nu).

  Læs mere om hvad I skal vide, inden I klager 

 • Hvad kan vi klage over?

  I kan som udgangspunkt klage over alle forhold i vurderingen. Det vil fx sige faktiske forhold såsom størrelsen på grund- og bygningsareal, ejendommens anvendelse, retlige forhold (om der fx har været hjemmel til at foretage afgørelsen) og det aktuelle prisniveau.

  Vær opmærksom på, at der gælder nogle andre forhold, hvis der er en åben sag på ejendommen på tidspunktet for udsendelsen af brevet I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger.

  Se mere herom under spørgsmålet ”Kan vi klage, selvom der er en åben sag på vores ejendom?”

 • Hvilke år og vurderinger kan vi klage over?

  I kan klage over de år i perioden fra 2013 til 2020, hvor der er foretaget enten en almindelig vurdering eller en omvurdering.

  Under 'Sådan finder I de vurderinger, I kan klage over' kan I se, hvilke år vi generelt har foretaget vurderinger for de forskellige typer ejendomme. Her finder I også en vejledning til, hvordan I finder de vurderinger, I kan klage over.

  I er velkomne til at ringe til os, hvis I er i tvivl om, hvilke vurderinger I kan klage over. Vores telefonnummer er 72 22 16 16.

 • Hvordan klager vi?

  I skal sende klagen til Skatteankestyrelsen ved at bruge deres digitale klageformular på skatteankestyrelsen.dk/send-en-klage.

  Skatteankestyrelsen skal have modtaget klagen senest 90 dage regnet fra datoen på det brev, I har modtaget fra Vurderingsstyrelsen. Datoen står i øverste højre hjørne af brevet.

  I skal sende en separat klage for hver vurdering, I vil klage over.

  Læs mere om, hvordan I klager, og hvad I skal huske

 • Hvem klager vi til?
 • Hvad koster det at klage?

  Det koster 500 kr. pr. vurdering pr. ejendom, I klager over.
  Det vil sige, at I betaler 500 kr. pr. år pr. ejendom.

  Hvis I fx vil klage over vurderinger af to ejendomme i 2014, 2016 og 2018, så koster det 3.000 kr. i klagegebyr.

  I skal betale gebyret samtidig med, at I sender klagen.

 • Får vi klagegebyret tilbage, hvis vi får helt eller delvist ret i vores klage?

  Ja, hvis I får helt eller delvist ret i klagen, eller hvis klagen bliver afvist hos Skatteankestyrelsen.

   

 • Hvorfor får vi mulighed for at klage nu?

  Det har hidtil været meningen, at ejere af erhvervsejendomme skulle have mulighed for at klage over de videreførte vurderinger af deres ejendomme (siden 2012) samtidig med, at de modtager deres nye 2021-vurdering.

  Efter vedtagelsen af en ændring til ejendomsvurderingsloven i december 2020 er det dog blevet muligt nu at klage over historiske vurderinger.

  Det er dog fortsat muligt også at vente med at klage, til I har modtaget den nye vurdering for 2021.

 • Hvordan fandt I ud af, om vores ejendom skulle vurderes som bolig eller som erhverv?

  Hvis ejendommen kun indeholder erhverv, er det sådan, vi har vurderet den.

  Hvis jeres ejendom primært (eller udelukkende) er en bolig, har vi vurderet den som sådan. Det gælder også, selvom I bruger en lille del af den til erhverv.

  Hvis vi har skønnet, at erhvervsdelen af en bolig har en værdi på mindst 25 % af ejendommens samlede værdi, har vi vurderet den som enten erhverv eller det, vi kalder en ”blandet ejendom”. Det er altså værdien, vi har set på, og ikke alene hvor mange kvadratmeter der er brugt til henholdsvis bolig og erhverv.

 • Der er ikke længere erhverv på vores ejendom – hvorfor har vi så fået brev om det?

  Muligheden for at klage over de historiske vurderinger gælder, hvis der var erhverv på ejendommen den 1. januar 2020. Så selvom der ikke længere er erhverv på ejendommen, kan I klage over alle de vurderinger, der er foretaget i perioden fra 2013 til 2020 (hvis I også var ejere af ejendommen i de år).

  Hvis der fx var et værksted på ejendommen, som blev oprettet i 1982 og nedlagt tidligere i 2021, så kan I klage over de historiske vurderinger for 2013-2020.

 • En sag om en historisk vurdering for vores ejendom er netop afsluttet – kan vi også klage over den?

  Ja, hvis sagen om en historisk vurdering er endeligt afsluttet, kan I også klage over den. I kan dog kun klage over prisniveauet og ikke over de forhold, der blev behandlet i den afsluttede sag. Den afsluttede sag er behandlet i prisniveauet for enten 2011 eller 2012 (det afhænger af, hvilken type ejendom det er).

  I kan ved at klage nu få behandlet sagen i prisniveauet for det år, vurderingen er foretaget (det kalder vi for aktuelt prisniveau). Dvs. hvis I klager over vurderingen for 2016, så behandler vi sagen i prisniveauet for 2016.

  Se mere under Værd at vide, inden I klager i afsnittet 'Er der en åben sag på ejendommen?'.

 • Hvad er fristen for at klage?

  Fristen for at klage er 90 dage fra datoen på brevet I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger fra Vurderingsstyrelsen. Det vil sige, at Skatteankestyrelsen skal have modtaget klagen senest denne dag.

  Datoen finder I i øverste højre hjørne på side 1 i brevet. Hvis der er en åben sag, er fristen dog anderledes.

  Vær opmærksom på, at 90 dage ikke er det samme som 3 måneder (eller 12 uger). Det vil fx sige, at hvis brevet er dateret den 8. september, så udløber klagefristen den 7. december.

 • Får vi penge tilbage i skat, hvis vi får helt eller delvist ret i vores klage?

  Det er ikke sikkert, at helt eller delvist medhold i en klage er ensbetydende med, at I får penge tilbage.

  Det afhænger af den konkrete sag og er noget, som Skattestyrelsen og kommunen tager stilling til. Det kommer blandt andet an på, om I har betalt skat af den aktuelle vurdering eller af grundskattelofts- eller ejendomsværdiskattestopværdien. Det kommer også an på, om vurderingen bliver lavere end en af disse værdier, hvis I får ret i jeres klage.

  Hvis I har klaget over jeres vurdering i et år, hvor I har tinglyst et ejerskifte, og får helt eller delvist ret i jeres klage, kan I efterfølgende bede Skattestyrelsen om godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift. Godtgørelsen forudsætter, at I har betalt tinglysningsafgiften på grundlag af den offentliggjorte ejendomsværdi.

  Læs mere på skat.dk 

   

 • Hvad sker der, hvis vi får helt eller delvist ret i vores klage?
  • Vurderingen bliver ændret.

  • Skattestyrelsen vurderer på baggrund af den ændrede vurdering, om det giver anledning til at beregne ejendomsværdiskatten på ny.

  • Kommunen vurderer på baggrund af den ændrede vurdering, om det giver anledning til at beregne grundskylden (ejendomsskatten) og/eller dækningsafgiften på ny.

  • I får klagegebyret tilbage.

  • Hvis I har tinglyst et ejerskifte i det år, som I har klaget over, og har betalt tinglysningsafgiften på grundlag af den offentliggjorte ejendomsværdi, kan I efterfølgende bede Skattestyrelsen om godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift.

   

 • Hvad sker der, hvis vi ikke får ret i vores klage?
  • Vurderingen bliver fastsat, som klagemyndigheden har afgjort.

  • I modtager en afgørelse, hvor det blandt andet fremgår, hvilke muligheder I så har.


  I får ikke klagegebyret tilbage.

   

 • Er det vores eneste chance for at klage over de historiske vurderinger?

  Nej. I kan klage nu eller vente, til at de nye ejendomsvurderinger bliver sendt ud.

   

 • Hvordan finder vi ud af, om det giver mening for os at klage?

  Vurderingsstyrelsen kan ikke rådgive i konkrete sager. Det er op til den enkelte ejer at vurdere, om han eller hun vil klage. Der er en række forhold, som I bør tage stilling til, før I beslutter, om I vil klage.

  Læs mere om, hvad I skal vide, inden I klager

   

 • Kan vi klage over vurderinger for år, hvor ejendommen er blevet omvurderet, selvom vi tidligere har haft mulighed for at klage?

  Ja, det kan I godt. Det gælder, uanset om I tidligere har klaget eller ej.

  Læs mere: Værd at vide, inden I klager

   

 • Kan vi klage, selvom der er en åben sag på vores ejendom?

  Ja, men I kan først klage over det år, hvor der er en åben sag, når den åbne sag er afsluttet.

  Hvis der var en åben sag på ejendommen på det tidspunkt, hvor vi sendte brevet I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger, er der nogle forhold, I skal være opmærksomme på.

  Der kan fx være en åben sag om:

  • en klage over en omvurdering hos en klagemyndighed eller domstolene
  • en klage over en afgørelse om genoptagelse hos en klagemyndighed eller domstolene
  • en klage over en afgørelse om revision af en vurdering hos en klagemyndighed eller domstolene
  • en genoptagelse eller revision af en vurdering hos os.

   

  En sag er åben, hvis den ikke var endeligt afsluttet, da vi sendte brevet I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger.

  Vær opmærksomme på, at I stadig kan klage over de andre år, ejendommen er vurderet, hvis der ikke er åbne sager for disse år.

  Når den åbne sag er afsluttet, får I et brev om, at I på det tidspunkt kan klage over vurderingen for det år, det drejer sig om. Dermed får I en ny klagefrist på 3 måneder, som gælder fra datoen på brevet.

  Læs mere i Værd at vide, inden I klager

   

 • Kan både vi og vores forretningspartner klage?

  Ja. Alle klageberettigede i et givent år kan klage, når de har modtaget brevet I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger. Alle parter vil modtage brevet samtidig.

   

 • Hvad sker der, hvis vi er part i sagen, men ikke har klaget?

  Hvis I ikke selv har klaget, men en anden klageberettiget har, vil Vurderingsstyrelsen (hvis vi vurderer, det er muligt) forsøge at opnå enighed med klageren. I vil løbende blive orienteret om sagen og får mulighed for at gøre indsigelse.

  Sagens udfald kan påvirke vurderingen af jeres ejendom. Derudover kan sagens udfald også betyde noget for skattebetalingen. Det er dog ikke sikkert. Det er Skattestyrelsen, I kan spørge om ejendomsværdiskat, og det er den kommune, ejendommen ligger i, I skal kontakte med spørgsmål til grundskyld og dækningsafgift.

  Når Skatteankestyrelsen modtager en klage, sender de sagen til Vurderingsstyrelsen for at give os mulighed for at opnå enighed med klageren. Hvis vi ikke kan det, sender vi en udtalelse til Skatteankestyrelsen om sagen.

  Læs mere om, hvem der kan klage.

 • Vi har tidligere læst, at man automatisk får penge tilbage, hvis man har betalt skat af en for høj vurdering. Behøver vi så overhovedet at klage?

  Det er korrekt, at der med de nye offentlige ejendomsvurderinger kommer en tilbagebetalingsordning for en lang række ejendomme, hvor ejerne har betalt skat af en for høj vurdering. I kan læse mere på vurderingsportalen.dk/tilbagebetaling.

  Hvis I har fået et brev om, at det nu er muligt at klage over historiske vurderinger, er det fordi, jeres ejendom ikke er omfattet af ovenstående ordning.

  Læs mere om, hvem der kan klage.

   

 • Hvis vi får medhold i vores klage for ét år, får det så betydning for de efterfølgende vurderinger?

  Nej, det gør det ikke. Resultatet af en klage vil kun få betydning for vurderingen for det år, I har klaget over. Helt eller delvist medhold i en klage fører altså ikke til konsekvensrettelse af vurderingerne for de følgende år.

  Hvis I ønsker at få ændret vurderingen for en ejendom for flere år, skal I derfor lave en separat klage for hver af de vurderinger, I gerne vil have ændret.