Læs om de historiske vurderinger (2011-2020)

Hvad er en historisk vurdering, hvor kan du se den, og hvordan har vi fundet frem til den? Læs om det og meget mere herunder.

Spørgsmål og svar om historiske vurderinger

 • Hvad er en historisk vurdering?

  Historiske vurderinger er de vurderinger, der er foretaget eller videreført i den periode, hvor vurderingerne har været suspenderet. Det er altså vurderingerne for perioden 2013-2020. Også 2011 og 2012 betragtes som historiske vurderinger. Idet der imidlertid tidligere har været klageadgang for vurderingerne i årene 2011 og 2012, omfatter klageadgangen over de historiske vurderinger alene perioden 2013-2020.

  Selvom de almindelige vurderinger er blevet suspenderet, er der juridisk set stadig blevet foretaget almindelige vurderinger. Men i stedet for at have foretaget nye almindelige vurderinger, er vurderingerne fra 2011 eller 2012 videreført i prisniveauet for enten 2011 (for ejerboliger) eller 2012 (for erhverv og andre ejendomme). Hvis der er sket ændringer på ejendommen, som fx om- eller tilbygning, har vi foretaget en omvurdering i prisniveauet for enten 2011 eller 2012, og det er i stedet omvurderingen, som er blevet videreført.

 • Hvor kan jeg se de historiske vurderinger?

  Under ”Sådan finder du de vurderinger, du kan klage over” kan du se, hvor du finder de historiske vurderinger. Her får du også en vejledning til, hvordan du finder de vurderinger, du kan klage over.

 • Hvordan er I nået frem til de historiske vurderinger?

  Før vurderingerne blev suspenderet, foretog vi almindelige vurderinger hvert andet år. Ejerboliger blev vurderet i ulige år, andre ejendomme i lige år. I 2018 blev alle ejendomme dog vurderet, og derefter blev det byttet rundt, så ejerboliger blev vurderet i lige år og andre ejendomme i ulige år.

  Medmindre der er sket væsentlige ændringer på ejendommen, har vi ført vurderingerne for 2011 eller 2012 videre og vurderet ejendommene i prisniveauet for 2011 (ejerboliger) eller 2012 (andre ejendomme).

  Ejendommen kan være omvurderet i andre år

  Hvis der er sket ændringer ved ejendommen, fx hvis der er lavet en om- eller tilbygning, kan vi have foretaget en omvurdering. Omvurderingen vil være foretaget for det år, hvor ændringen er sket, men den vil fortsat være foretaget i prisniveauet fra enten 2011 eller 2012.

  Hvis der er sket ændringer på din ejendom i årene fra 2013 og frem, kan den have skiftet anvendelse fra at være en ejerbolig til fx erhvervs- eller landbrugsejendom eller omvendt. Hvis ejendommen har skiftet anvendelse, har vi også omvurderet den, men fortsat brugt prisniveauerne fra 2011 og 2012. Ejendommen kan derfor som følge af ændringen først være blevet vurderet i lige år og derefter i ulige år eller omvendt.

  Vi har foretaget historiske vurderinger i disse år:

  • for ejerboliger: 2013, 2015, 2017, 2018 og 2020 samt eventuelle omvurderinger
  • for andre ejendomme: 2014, 2016, 2018 og 2019 samt eventuelle omvurderinger.

   

  Sådan har vi gjort

  Som udgangspunkt er det vurderingerne for 2011 og 2012, der er ført videre i de efterfølgende år. De enkelte vurderinger kan dog også være ført videre på baggrund af en af disse vurderinger:

  • en omvurdering efter 2011 eller 2012
  • en vurdering, der er blevet bedt om i en salgssituation, og som er foretaget efter 1. oktober 2011 eller 2012, som beskrevet i vurderingslovens § 4
  • en vurdering, som er genoptaget
  • en vurdering, som er ændret efter reglerne om revision.


  Uanset hvilken af disse vurderinger, der er videreført, vil de være vurderet i prisniveauet for 2011 eller 2012.

 • Hvilken værdi har jeg betalt skat af?

  Vurderingen, du har betalt skat på baggrund af, kan være vigtig

  Det er en god idé at undersøge, om du har betalt skat af vurderingerne af ejendommen, og i så fald hvilke værdier du er blevet beskattet af i det eller de år, du overvejer at klage over. Du er nemlig beskyttet af et skattestop på ejendomsværdiskatten, hvis du har betalt ejendomsværdiskat, og et skatteloft på ejendomsskatten, også kaldet grundskylden. Det betyder, at du muligvis er blevet beskattet på baggrund af lavere værdier end dem, der står i vurderingerne fra perioden 2013 til 2020.

  Før du klager, bør du derfor være opmærksom på, at du ikke altid vil have betalt skat af den vurdering, som du kan klage over. Det gælder fx, hvis grundværdien i året, hvor der kan klages, er 1.000.000 kr., men du mener, at den med rette burde være 750.000 kr. I tilfælde, hvor grundskatteloftsværdien (med fremskrivninger) er 500.000 kr., vil du ikke få tilbagebetalt grundskyld, selvom du får medhold i klagen, fordi du vil have betalt skat af en (endnu) lavere værdi end den, du har fået sat vurderingen ned til.

  Hvad har du betalt skat på baggrund af?
  Hvis du betaler ejendomsværdiskat, bliver den opkrævet af den laveste værdi af de følgende:

  • det aktuelle års ejendomsværdi
  • ejendomsværdien pr. 1. januar i 2001 + 5 %
  • ejendomsværdien pr. 1. januar 2002.

   

  Siden 2002 har beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat kunnet udgøre et mindre beløb end ejendomsværdien ved den seneste offentlige ejendoms­vurdering. Det er det, der kaldes ejendomsværdiskattestoppet.

  Vær derfor opmærksom på, at det ikke er sikkert, at du har betalt ejendomsværdiskat af de historiske vurderinger, det vil sige de vurderinger som du nu kan klage over.

  Du har kun betalt ejendomsværdiskat af de historiske vurderinger, hvis disse har været lavere end vurderingen i 2001 + 5 % eller vurderingen i 2002. Hvis vurderingerne for 2001 og 2002 i hele perioden omvendt har været lavere end de historiske vurderinger, har du altså ikke betalt ejendomsværdiskat af de historiske vurderinger.

  Ejendomsværdiskat betalt af ejendomsværdien
  Det er ejendomsværdien for det aktuelle år, fx 2013, som Skattestyrelsen blandt andet ser på, når de beregner, hvad du skal betale ejendomsværdiskat af i samme år, altså 2013. Hvis året, du skal betale ejendomsværdiskat i, ikke er et år, hvor der er foretaget en vurdering, ser Skattestyrelsen på det seneste år, hvor der er foretaget en vurdering. Det vil fx sige, at hvis du i 2014 skulle betale skat af en ejerbolig, du ejede, så ville Skattestyrelsen se på den ejendomsværdi, der blev fastsat eller videreført i 2013.

  Hvis der har været en nybygning, om- eller tilbygning eller andre ændringer, der påvirkede ejendomsværdien, og som resulterede i en omvurdering af en ejerbolig, gjaldt der andre regler. Hvis der fx har været en omvurdering i 2014, så har Skattestyrelsen først set på vurderingen, når de skulle beregne, hvad du skulle betale ejendomsværdiskat af året efter, altså i 2015.

  Hvis du har fået en vurdering, hvor der står, at der er nybyggeri under opførelse, så vil du ikke være blevet beskattet af ejendomsværdien, som står på vurderingen. Når nybyggeriet må tages i brug, indgår det i vurderingen, som du betaler ejendomsværdiskat af, året efter.

  Hvis du har forskudt indkomstår: Du skal være opmærksom på, at hvis du har eller har haft et andet indkomstår end kalenderåret (forskudt indkomstår), vil vurderingen i det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for, danne grundlag for beregningen af ejendomsværdiskatten i den forskudte indkomstperiode.

  Ejendomsværdiskat betalt af ejerboligværdien
  Hvis der derimod er fastsat en ejerboligværdi for din ejendom, træder denne værdi i stedet for den aktuelle ejendomsværdi i grundlaget for beregningen af ejendomsværdiskatten, hvis den er lavere end værdierne fra ejendomsværdiskattestoppet.

  Vi har fx fastsat ejerboligværdier i følgende tilfælde:

  • ejendomme, som værdimæssigt består af minimum 25 % erhvervsanvendelse, men hvor ejendommen indeholder en beboelsesdel, som står til rådighed for ejeren
  • ejerboliger, hvor der er to beboelseslejligheder, hvor minimum en af beboelseslejlighederne står til rådighed for ejeren
  • ejerboliger, hvor grundarealet er over 5.000 m², og som ligger helt eller delvis i landzone.
  • ejerboliger med tre beboelseslejligheder, hvor ejeren har anmodet om at få fastsat en ejerboligværdi.

   

  Du kan se, om der er fastsat en ejerboligværdi for din ejendom i de historiske vurderinger på ois.dk. Under Ejendomsværdi og Grundværdi vil der ud for Ejerboligværdi stå en værdi. Hvis værdien er 0,00, er der ikke fastsat en ejerboligværdi, og det er i stedet den aktuelle ejendomsværdi, der indgår i beskatningsgrundlaget.

  Find en vejledning til at finde de historiske vurderinger under Sådan finder du de vurderinger, du kan klage over

  Grundskyld betalt på baggrund af grundværdien
  Med virkning fra og med 2003 er der indført et loft over beregnings­grund­laget for grundskylden. Det betyder, at beregnings­grund­laget, også kaldet den afgiftspligtige grundværdi, som udgangspunkt højst kan udgøre det foregående års afgiftspligtige grundværdi forhøjet med en reguleringsprocent.

  Det er det, som kaldes for grundskatteloftet.

  er altså enten blevet opkrævet grundskyld på baggrund af den grundværdi, som er fastsat ved vurderingen for året to år før eller af ejendommens grundskatteloftsværdi. Hvis grundskatteloftsværdien er lavere end den aktuelle vurdering, så er det den, der har dannet grundlag for beskatningen. Det vil sige, at du fx for en ejerbolig i året 2015 er blevet opkrævet grundskyld på baggrund af vurderingen for 2013, hvis denne vurdering er lavere end grundskatteloftsværdien. Ellers er du blevet opkrævet grundskyld af grundskatteloftsværdien.

  Du har måske fået nedsat grundværdi og ejendomsværdi med en rabat
  For visse typer ejendomme kan der være givet en rabat (også kaldet nedsættelse) enten i grundværdien eller i både grundværdien og ejendomsværdien i de år, vi har videreført vurderingerne i prisniveauet for 2011 eller 2012. Det kan have haft betydning for den skat, du har betalt, der vil kunne være nedsat i forhold til, hvis rabatten ikke var givet.

  Læs mere om, hvordan rabatterne er fastsat, på vurderingsportalen.dk/rabatter.

  Hvis du er blevet opkrævet dækningsafgift
  Så er du blevet opkrævet dækningsafgift på baggrund af forskellen mellem ejendoms- og grundværdien, som er fastsat ved vurderingen for året to år før. Det er altså samme vurdering, kommunen ser på, som når de skal beregne grundskyld for ejendommen.

 • Hvilket prisniveau er vurderingen foretaget i?

  En klage vil blive behandlet i prisniveauet for det år, der klages over

  Tidligere kunne klagemyndigheden kun tage stilling til værdien af ejendommen i prisniveauet fra 2011 for ejerboliger og prisniveauet fra 2012 for andre ejendomme, hvis der blev klaget over en omvurdering.

  Hvis du klager over en historisk vurdering nu, bliver klagen som udgangspunkt behandlet i prisniveauet for det år, du klager over, medmindre der er tale om en omvurdering i et år, hvor ejendommen ikke blev vurderet almindeligt. Hvis der er tale om en omvurdering foretaget i et år, hvor der ellers ikke skulle foretages en almindelig vurdering af ejendommen, bliver sagen dog behandlet i prisniveauet fra året før.

  Vurderinger til 0 kr. er ikke fastsat i noget prisniveau.

  Hvis du klager over grundværdien for arealer, der indeholder arealer vurderet som landbrugs- eller skovarealer, vil grundværdien dog som udgangspunkt blive behandlet i prisniveauet for 2012. Hvis du ønsker det, kan du bede om, at grundværdien i stedet bliver behandlet i prisniveauet for det år, du klager over. I så fald skal du vælge det, når du klager.

  Du kan også klage over historiske vurderinger fra 2013 og frem, som tidligere har været genbehandlet hos os eller behandlet af en klagemyndighed eller domstolene. Hvis du vil klage over en historisk vurdering, skal du vide dette:

  Hvis der allerede har været en sag om omvurdering i perioden 2013 og frem, og den er afsluttet, kan du nu klage igen

  Hvis du gerne vil have, at der bliver set på en omvurdering foretaget i perioden 2013-2020 igen, kan du klage. Det kan du, selvom du tidligere har fået behandlet en klage over en omvurdering, eller du har fået behandlet en sag om genoptagelse eller revision. De sager blev i sin tid behandlet i prisniveauet for 2011 eller 2012.

  Hvis du klager, skal klagemyndigheden som udgangspunkt nu i stedet tage stilling til vurderingen i prisniveauet for det år, som vurderingen handler om. Det betyder, at hvis du fx klager over vurderingen af din ejerbolig for 2015, så behandler de klagen i prisniveauet for 2015 i stedet for 2011.

  Hvis der er en sag, som endnu ikke er afsluttet, kan du ikke klage endnu

  Der kan være en åben sag, der behandles i prisniveauet for 2011 eller 2012, om:

  • en klage over en omvurdering eller en afgørelse om genoptagelse eller revision af en vurdering hos en klagemyndighed eller domstolene
  • genoptagelse eller revision af en vurdering hos os.

   

  En sag er åben, hvis den ikke var endeligt afsluttet, da vi sendte brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger. 

  Hvis du gerne vil have, at klagemyndigheden behandler vurderingen i prisniveauet for det år, som vurderingen handler om, kan du klage, men først når den åbne sag er afsluttet. Det kan fx være relevant, hvis priserne på ejendomme i dit område generelt er faldet siden 2011 eller 2012.

 • Hvordan finder jeg ud af, om det giver mening for mig at klage?

  Vurderingsstyrelsen kan ikke rådgive i konkrete sager. Det er op til den enkelte ejer at vurdere, om han eller hun vil klage. Der er en række forhold, som du bør tage stilling til, før du beslutter, om du vil klage.

  Læse mere om, hvad du skal vide, inden du klager under ”Når du overvejer, om du vil klage”.