Genoptagelse af ejendomsvurderinger

Som en del af implementeringen af det nye vurderingssystem er der vedtaget en lov, der betyder, at det fra og med den 1. november 2020 ikke længere er muligt få genoptaget tidligere vurderinger.

Boligejere, der tidligere har betalt skat af en for høj vurdering, har fortsat mulighed for senere at blive kompenseret i vores tilbagebetalingsordning.

Lovændringen betyder, at ejendomsejere til og med den 31. oktober 2020 kunne:

 • Bede om genoptagelse af tidligere vurderinger. Dvs. vurderinger fra alle tidligere år samt omvurderinger, der gælder fra 1. oktober 2020. Genoptagelse gælder alle typer ejendomsvurderinger.
 • Bede om at få genoptaget tidligere vurderinger i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse. Dvs. har du tidligere fået ændret en ejendomsvurdering i forbindelse med en ekstraordinær genoptagelse, kan du bede om at få genoptaget de efterfølgende vurderinger med fejl i.
  Læs mere om ændret praksis for genoptagelse ved ekstraordinær genoptagelse

Når du får din nye ejendomsvurdering, får du samtidig adgang til at klage over de vurderinger, der er foretaget efter, at de almindelige vurderinger blev sat i bero. Du får besked om, hvornår og hvordan du kan klage samt, hvad du kan klage over.

Fristen for både anmodning og dokumentation var 31. oktober 2020

Det er længere muligt at bede om genoptagelse af tidligere vurderinger. Fristen for at sende både anmodning og fyldestgørende dokumentation var den 31. oktober 2020. Modtager vi anmodning og dokumentation efter fristen, kan vi ikke behandle din sag. 

Få overblik over frister

Grafikken herunder er en tidslinje, der viser fristen for genoptagelse, og hvad der sker, når du modtager din nye vurdering i e-Boks. Du har mulighed for at få penge tilbage, hvis du har betalt skat af en for høj vurdering. Du kan også klage over både den nye og tidligere vurderinger.

Eksempler på genoptagelse

Du kan få genoptaget din ejendomsvurdering, hvis den er foretaget på fejlagtigt grundlag. Det betyder, at du f.eks. kan bede om genoptagelse, hvis:

 • Ejendommens oplysninger er forkerte, mangler eller er ændret
 • Ejendommen er registreret med en forkert anvendelse. Fx, hvis din ejendom har ændret status fra landbrugsejendom til beboelsesejendom eller omvendt
 • Ejendommen er registreret ud fra forkerte planoplysninger. 

Læs mere om de nye regler for genoptagelse på skat.dk

Fristen for at bede om genoptagelse på skat.dk var 31. oktober 2020

(Særligt for virksomheder: Når du har logget på "Erhverv", kan du skrive til os ved at vælge: Kontakt - Ejendom og tinglysning - Erhvervsejendom - Genoptagelse af vurdering)

 • Krav til din anmodning og dokumentation

  Du skal skrive til os, hvorfor du mener, at vurderingen skal genoptages.

  I din anmodning skal du:

  • Kunne dokumentere, at Vurderingsstyrelsen har foretaget vurderingen på et fejlagtigt grundlag. Fx som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold

  • Vedlægge gyldig og fyldestgørende dokumentation, som støtter og underbygger din anmodning.


  Vær opmærksom på, at du skal bede om genoptagelse og sende dokumentation for hver enkelt ejendom, hvor vurderingen ønskes genoptaget.

  Hvis din anmodning drejer sig om, at den hidtidige praksis er blevet underkendt eller ændret, skal du også kunne godtgøre og vedlægge dokumentation for dette inden fristen.

  Krav til dokumentation

  Vi vurderer fra sag til sag, om dokumentationen er fyldestgørende. Det er fx ikke nok at henvise til hvilket materiale, der kan fremlægges og understøtte en anmodning.

  Hvis du som ejendomsejer eller repræsentant ønsker at henvise til oplysninger, der er offentligt tilgængelige, er det tilstrækkeligt at henvise til:

  • hvor oplysningerne findes offentligt tilgængeligt

  • hvilke dele af oplysninger af de offentlige tilgængelige oplysninger, der henvises til, fx ved en sidehenvisning eller et uddrag af teksten
    
  • begrundelsen for, hvorfor de oplysninger, som du henviser til er udtryk for, at anmodningen om genoptagelse kan imødekommes. 

  Vær opmærksom på, at vi skal have modtaget både din anmodning og gyldig dokumentation senest den 31. oktober 2020 uanset, hvilken måde du sender det på.

  Vi kan modtage anmodninger og dokumentation på flere måder. Se afsnittet "Sådan sender du din anmodning og dokumentation".

  Du kan læse mere om dokumentationskravet på skat.dk under afsnit 6

 • Sådan sender du din anmodning og dokumentation

  Vi kan modtage anmodninger og dokumentation på følgende måder:

  • Send elektronisk
   Du kan sende din anmodning og dokumentation elektronisk ved at følge linket i den blå boks her på siden.

   Vær opmærksom på, at vi ikke kan modtage filer på 100 MB eller mere. Er dine filer større end 100 MB, kan du opdele din anmodning/bilag i flere dele. Husk tydeligt at angive, hvilken ejendom eller ejendomme, de enkelte dele vedrører.

   Hvis du forsøger at sende en fil, som vi ikke kan modtage, fx på grund af størrelse eller filformat, får du en fejlmeddelelse.

  • Send med posten - print eller på USB 
   Du kan sende din anmodning og dokumentation med posten. Vi kan også modtage anmodninger og bilag på USB-stik. 

   Send til: 
   Skatteforvaltningen
   Nykøbingvej 76
   Bygning 45
   4990 Sakskøbing
 • Ordinær genoptagelse
  1. Log på og vælg Kontakt og derefter Skriv til SKAT
  2. Vælg Ejendom og bolig og derefter den type, der passer til din bolig eller ejendom (fx Ejerbolig og sommerhus eller Erhvervsejendom)
  3. Vælg derefter Genoptagelse af vurdering


  Vi skal have modtaget din anmodning om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget for at din anmodning kan behandles som en anmodning om ordinær genoptagelse.

  Fra og med den 1. november 2020 kan der dog ikke anmodes om genoptagelse af almindelige vurderinger og omvurderinger, der er foretaget eller foretages i det gamle vurderingssystem. Dvs. med vurderingstermin den 1. oktober i vurderingsåret.

  Ændringer af vurderinger, der sker efter reglerne om ordinær genoptagelse, har skattemæssig virkning fra tidspunktet for den vurdering, som genoptagelsen vedrører.

 • Ekstraordinær genoptagelse

  Vær opmærksom på, at du i tilfælde, hvor du har fået en vurdering genoptaget ekstraordinært, nu også kan anmode om at få genoptaget de efterfølgende vurderinger, hvor fejlen også er til stede.

  Det gør du ved at anmode om genoptagelse inden fristen, som er den 31. oktober 2020. Det skyldes en ændret praksis i Vurderingsstyrelsen. Styrelsen har fra 2017 og indtil juli 2020 ikke truffet afgørelse om de efterfølgende vurderinger i forbindelse med en ekstraordinær genoptagelse i tilfælde, hvor der ikke har været en senere omvurdering.

  Du kan få genoptaget din ejendomsvurdering efter fristen for ordinær genoptagelse, hvis den er foretaget på et fejlagtigt grundlag. Dvs. som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold.

  Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for ekstraordinære genoptagelser ved:

  • Ejendomsværdi og grundværdi
  • Omberegnede ejendomsværdier og omberegnede grundværdier (de såkaldte skattestopværdier og skatteloftsværdier)
  • Ansættelse af fradrag for forbedringer i grundværdien


  For disse forhold, som nævnt ovenfor, gælder det, at genoptagelse kun kan foretages, hvis den resulterer i en ændring med mere end 20 procent. Derudover er det kun muligt at ændre fradrag for forbedringer i grundværdien inden for en begrænset tidsfrist og særlige regler. 

  Vær desuden opmærksom på, at vi skal have modtaget din anmodning om ekstraordinær genoptagelse senest 6 måneder efter, at du er blevet opmærksom på det forhold, der er årsag til genoptagelsesanmodningen.

  Ændringer af vurderinger, der sker ved ekstraordinær genoptagelse, har som udgangspunkt skattemæssig virkning for vurderinger foretaget efter det tidspunkt, hvor genoptagelsen finder sted, dvs. fremadrettet skattemæssig virkning.

  En genoptagelse kan dog efter en konkret vurdering tillægges bagudrettet skattemæssig virkning, hvis ændringen er en ulempe for dig og det vurderes, at du vidste eller burde have vidst, at vurderingen var foretaget på et fejlagtigt grundlag.

  Læs mere i Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit A.A.8.4.1 

 • Ekstraordinær genoptagelse, når praksis bliver underkendt eller ændret

  Du kan bede om ekstraordinær genoptagelse i disse to tilfælde:

  • Hvis Vurderingsstyrelsens hidtidige praksis er blevet endeligt underkendt af en domstol eller en højere administrativ klageinstans, som f.eks. et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten

  • Hvis en praksisændring i andre tilfælde offentliggøres af Vurderingsstyrelsen.


  Vi skal i disse tilfælde have modtaget din anmodning senest 6 måneder efter, at praksis er endeligt underkendt eller offentliggjort. Det gælder også i de tilfælde, at der fra og med den 1. november 2020 ikke kan anmodes om genoptagelse af vurderinger for alle tidligere år, dvs. med vurderingstermin den 10. oktober i vurderingsåret.

  Hvis ændringen er en fordel for dig, har den som udgangspunkt skattemæssig virkning fra tidspunktet for den vurdering, som ændres. Det gælder dog kun tilbage til den vurdering, som blev prøvet i sagen og som blev underkendt, eller fra det tidspunkt, hvor praksisændringen blev gældende.

  Hvis genoptagelsen er til ulempe for dig, har genoptagelsen skattemæssig virkning for vurderinger foretaget efter det tidspunkt, hvor genoptagelse finder sted, dvs. fremadrettet skattemæssig virkning.

  Læs mere i Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit A.A.8.4.1