Genoptagelse af ejendomsvurderinger

Som en del af implementeringen af det nye vurderingssystem er der vedtaget en lov, der betyder, at det fra og med den 1. november 2020 ikke længere er muligt få genoptaget tidligere vurderinger.

Fristen for at bede om genoptagelse er den 31. oktober 2020. Boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering, har fortsat mulighed for at blive kompenseret senere.

Lovændringen betyder konkret:

 • Fristen for at bede om genoptagelse af alle tidligere vurderinger er den 31. oktober 2020. Dvs. vurderinger fra alle tidligere år samt omvurderinger, der gælder fra 1. oktober 2020. Genoptagelse gælder alle typer ejendomsvurderinger
 • Beder du om genoptagelse efter fristen den 31. oktober 2020, kan din anmodning ikke behandles
 • Hvis du har betalt skat af en for høj vurdering, har du mulighed for senere at blive kompenseret i vores tilbagebetalingsordning
 • Når du får din nye ejendomsvurdering, får du samtidig adgang til at klage over de vurderinger, der er foretaget efter, at de almindelige vurderinger blev sat i bero. Du får besked om, hvornår og hvordan du kan klage samt, hvad du kan klage over.

Eksempler på genoptagelse

Du kan få genoptaget din ejendomsvurdering, hvis den er foretaget på fejlagtigt grundlag. Det betyder, at du f.eks. kan bede om genoptagelse, hvis:

 • Ejendommens oplysninger er forkerte, mangler eller er ændret
 • Ejendommen er registreret med en forkert anvendelse
 • Ejendommen er registreret ud fra forkerte planoplysninger.

Se flere eksempler og læs mere om de nye regler for genoptagelse på skat.dk

Anmod om genoptagelse senest 31. oktober 2020

(Særligt for virksomheder: Når du har logget på "Erhverv", kan du skrive til os ved at vælge: Kontakt - Ejendom og tinglysning - Erhvervsejendom - Genoptagelse af vurdering)

 • Ordinær genoptagelse
  1. Log på og vælg Kontakt og derefter Skriv til SKAT
  2. Vælg Ejendom og bolig og derefter den type, der passer til din bolig eller ejendom (fx Ejerbolig og sommerhus eller Erhvervsejendom)
  3. Vælg derefter Genoptagelse af vurdering


  Vi skal have modtaget din anmodning om genoptagelse senest den 1. maj i det fjerde år efter udløbet af det kalenderår, hvor den fejlagtige vurdering første gang er foretaget for at din anmodning kan behandles som en anmodning om ordinær genoptagelse.

  Fra og med den 1. november 2020 kan der dog ikke anmodes om genoptagelse af almindelige vurderinger og omvurderinger, der er foretaget eller foretages i det gamle vurderingssystem. Dvs. med vurderingstermin den 1. oktober i vurderingsåret.

  Ændringer af vurderinger, der sker efter reglerne om ordinær genoptagelse, har skattemæssig virkning fra tidspunktet for den vurdering, som genoptagelsen vedrører.

 • Ekstraordinær genoptagelse

  Du kan få genoptaget din ejendomsvurdering efter fristen for ordinær genoptagelse, hvis den er foretaget på et fejlagtigt grundlag. Dvs. som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold.

  Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for ekstraordinære genoptagelser ved:

  • Ejendomsværdi og grundværdi
  • Omberegnede ejendomsværdier og omberegnede grundværdier (de såkaldte skattestopværdier og skatteloftsværdier)
  • Ansættelse af fradrag for forbedringer i grundværdien


  For disse forhold, som nævnt ovenfor, gælder det, at genoptagelse kun kan foretages, hvis den resulterer i en ændring med mere end 20 procent. Derudover er det kun muligt at ændre fradrag for forbedringer i grundværdien inden for en begrænset tidsfrist og særlige regler. 

  Vær desuden opmærksom på, at vi skal have modtaget din anmodning om ekstraordinær genoptagelse senest 6 måneder efter, at du er blevet opmærksom på det forhold, der er årsag til genoptagelsesanmodningen.

  Ændringer af vurderinger, der sker ved ekstraordinær genoptagelse, har som udgangspunkt skattemæssig virkning for vurderinger foretaget efter det tidspunkt, hvor genoptagelsen finder sted, dvs. fremadrettet skattemæssig virkning.

  En genoptagelse kan dog efter en konkret vurdering tillægges bagudrettet skattemæssig virkning, hvis ændringen er en ulempe for dig og det vurderes, at du vidste eller burde have vidst, at vurderingen var foretaget på et fejlagtigt grundlag.

  Læs mere i Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit A.A.8.4.1 

 • Ekstraordinær genoptagelse, når praksis bliver underkendt eller ændret

  Du kan bede om ekstraordinær genoptagelse i disse to tilfælde:

  • Hvis Vurderingsstyrelsens hidtidige praksis er blevet endeligt underkendt af en domstol eller en højere administrativ klageinstans, som f.eks. et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten

  • Hvis en praksisændring i andre tilfælde offentliggøres af Vurderingsstyrelsen.


  Vi skal i disse tilfælde have modtaget din anmodning senest 6 måneder efter, at praksis er endeligt underkendt eller offentliggjort. Det gælder også i de tilfælde, at der fra og med den 1. november 2020 ikke kan anmodes om genoptagelse af vurderinger for alle tidligere år, dvs. med vurderingstermin den 10. oktober i vurderingsåret.

  Hvis ændringen er en fordel for dig, har den som udgangspunkt skattemæssig virkning fra tidspunktet for den vurdering, som ændres. Det gælder dog kun tilbage til den vurdering, som blev prøvet i sagen og som blev underkendt, eller fra det tidspunkt, hvor praksisændringen blev gældende.

  Hvis genoptagelsen er til ulempe for dig, har genoptagelsen skattemæssig virkning for vurderinger foretaget efter det tidspunkt, hvor genoptagelse finder sted, dvs. fremadrettet skattemæssig virkning.

  Læs mere i Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit A.A.8.4.1 

 • Krav til din anmodning

  Du skal skrive til os, hvorfor du mener, at vurderingen skal genoptages.

  I din anmodning skal du:

  • Kunne godtgøre, at Vurderingsstyrelsen har foretaget vurderingen på et fejlagtigt grundlag som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold
  • Vedlægge dokumentation, som støtter og underbygger din anmodning


  Hvis din anmodning drejer sig om, at den hidtidige praksis er blevet underkendt eller ændret, skal du også kunne godtgøre og vedlægge dokumentation for dette inden fristen.

  Din anmodning og dokumentation skal være modtaget af os senest den 31. oktober 2020.