Generelt om ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering er blevet suspenderet.

Hvis der ikke sker ændringer af en ejendom, herunder anvendelsen af denne, som resulterer i en omvurdering, vil der på grund af suspenderingen ikke blive foretaget en ny offentlig ejendomsvurdering af din bolig før i 2021. Indtil da er det niveauet i ejendomsvurderingen fra 2011 som er blevet videreført i vurderingerne siden 2013, der er gældende. 

Du kan se den seneste videreførte ejendomsvurdering på din årsopgørelse. Du kan også slå en ejendomsvurdering op i vores register. 

 

 • Nedsættelse af ejendomsvurderingerne fra oktober 2015

  En ejendomsvurdering består af en ejendomsværdi og en grundværdi. Vurderingen kan også indeholde fordelinger m.v.

  Da ejendomsvurderingerne er suspenderet, er det som udgangspunkt vurderingen af din ejerbolig fra 2011, som er blevet videreført frem til nu. Det betyder, at det som udgangspunkt er vurderingen for 2011, der har dannet grundlag for opkrævningerne af ejendomsskatter fratrukket en rabat.

  Fra den 1. oktober 2015 er den videreførte vurdering nedsat på følgende måde:   

  Ejendomsværdi

  Nedsættelse

  0-500.000 kr.

  5 procent

  500.000 kr.-750.000 kr.

  2,5 procent

  Over 750.000 kr.

  2,5 procent nedsat med 1.250 kr. pr. 50.000 kr. dog højst 12.500 kr.

  Grundværdi

  Nedsættelse

  0-100.000 kr.

  5 procent

  100.000 kr. -150.000 kr.

  2,5 procent

  Over 150.000 kr.

  2,5 procent nedsat med 250 kr. pr. 10.000 kr. dog højst 2.500 kr.

  Læs mere i Den juridiske vejledning 2017-2 afsnit H.A.1.1.3 

 • Klageadgang

  Fristen for at klage over vurderingen pr. 1. oktober 2011 er udløbet.

  Da de offentlige ejendomsvurderinger er suspenderet, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at klage over de videreførte vurderinger. Der åbnes for klageadgangen, når de nye vurderinger udsendes.

  Din mulighed for at få ændret vurderingerne falder nu ind under reglerne om genoptagelse. Læs mere om genoptagelse

  Klage over omvurdering ved nybyggeri, ombygning m.m.

  Hvis du har fået en omvurdering, kan du klage over denne.

  Læs mere om klage over omvurderinger

 • Grundskyld (ejendomsskat) og ejendomsværdiskat

  Grundskyld (ejendomsskat)

  Grundskyld (ejendomsskat) er en skat, du betaler til kommunen af din grundværdi. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand under den forudsætning, at grunden anvendes og udnyttes bedst muligt økonomisk set. Den enkelte kommune fastsætter satsen og opkræver skatten to gange om året på et girokort.

  Kontakt Borgerservice i din kommune, hvis du har spørgsmål om grundskyld.

  Satser for grundskyld og andre skatter for din kommune (skm.dk)

  Hent din ejendomsskattebillet på borger.dk (er ikke muligt for alle kommuner)

  Ejendomsværdiskat

  Ejendomsværdiskat er en skat, du som boligejer betaler til staten af din ejendomsværdi. Ejendomsværdien er værdien af den faste ejendom med grund og bygninger.

  Alle, der ejer en ejerbolig, skal som udgangspunkt betale ejendomsværdiskat. Der gælder dog visse undtagelser ved udleje. Læs mere om det på Skattestyrelsens hjemmeside.

  Nedslag i ejendomsværdiskat

  I visse tilfælde gives der nedslag i ejendomsværdiskatten. Det kan du læse mere om på Skattestyrelsens hjemmeside.

 • Foreløbigt beskatningsgrundlag for nye skattepligtige ejendomme

  Nye skattepligtige ejendomme får et foreløbigt beskatningsgrundlag, indtil den nye vurdering kommer.

  Læs mere om det foreløbige beskatningsgrundlag på skat.dk

 • Bygnings- og Boligregistret (BBR)

  Din ejendomsvurdering foretages blandt andet på baggrund af oplysningerne i BBR.

  Det er dit ansvar at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.

  Hvis de registrerede oplysninger for din bolig er forkerte, skal du sørge for, at oplysningerne bliver rettet. Læs mere om dette på BBR’s hjemmeside.

 • Familiehandler og boafgift

  Ejendomsvurderingen kan have betydning for familiehandler (overdragelse af fast ejendom til arvinger eller disses nære pårørende). Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside.  

  Ejendomsvurderingen kan også have betydning for boafgiftens størrelse. Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside.

 • Fradrag for grundforbedringer

  Fradrag for forbedringer i grundværdien er ophævet fra den 1. januar 2013. Du kan ikke længere søge om fradraget.

  Du mister ikke et fradrag, du allerede har fået. Fradraget vil blive givet frem til, det udløber.

  Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning 2017-2 afsnit H.A.3.3.1