Gå til sidens indhold

Nye vurderinger af erhvervsejendomme

Efter udsendelsen af vurderinger af ejerboliger vil alle landets ca. 400.000 erhvervsejendomme få nye ejendomsvurderinger. Det præcise tidspunkt skal fastlægges nærmere.

Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger (ICE) er derfor lige nu travlt optaget med at indsamle og udvikle blandt andet markedsdata, plandata og BBR-data. Indsamlingen sker i tæt dialog med Vurderingsstyrelsen og relevante markedsaktører, såsom ejendomsbranchen, realkreditinstitutter, landets kommuner, Danmarks Statistik med flere.

Formålet med dataindsamlingen er at tilvejebringe det bedst mulige datagrundlag for vurderingerne, som er grundlaget for at sikre ejendomsejerne mere gennemsigtige, ensartede og markedskonforme vurderinger.

Når Vurderingsstyrelsen i fremtiden skal fastsætte en erhvervsejendoms forventelige kontantværdi (den offentlige ejendomsværdi), vil styrelsen som udgangspunkt benytte sig af den afkastbaserede metode. Den afkastbaserede metode er kendt i markedet og anvendes også af erhvervsmæglere og investorer samt andre private markedsaktører.

I sin enkelhed beregnes ejendomsværdien ved at anskue ejendommen som et investeringsobjekt med nogle faste (leje-)indtægter og (drifts-)udgifter:

 

Vurderingsstyrelsen beregner dermed den forventede handelsværdi med udgangspunkt i ejendommens nettoleje (det vil sige den estimerede markedsleje fraregnet de estimerede driftsomkostninger), som herefter sættes i forhold til ejendommens forventede afkast (forrentningskrav). Herudover kan der være særlige og individuelle forhold ved ejendommen, de såkaldte ”Fase 3 reguleringer”, som vurderingen også må tage højde for, således at der opnås en retvisende vurdering.

Værdien af den samlede ejendom vurderes kun, når der skal betales dækningsafgift til kommunen, som ejendommen er beliggende i. Hvis ejendommen ikke er dækningsafgiftspligtig, og der ikke skal foretages en ejerboligdeling, foretager Vurderingsstyrelsen, som udgangspunkt, alene en vurdering af ejendommens grundværdi.


Landbrugs- og skovejendomme
De ca. 100.000 landbrugs- og skovejendomme udgør et selvstændigt segment med særlige vurderingsregler. Disse typer af vurderinger, vil hovedsageligt ske på baggrund af statistisk baserede fremskrivninger af de eksisterende vurderingsniveauer for de pågældende ejendomme.

Processen mod erhvervsvurderingerne 
Vurderingsterminen for erhvervsejendomme (og landbrugs- og skovejendomme) sættes til den 1. januar 2021. Det er endnu ikke endeligt fastlagt, præcis hvornår vurderingerne udsendes, men det vil ske i umiddelbar forlængelse af de nye vurderinger til boligejerne.  Forud for vurderingerne vil alle erhvervsejendomsejere modtage en beskrivelse af, hvilke væsentlige data der ligger til grund for netop deres vurdering. Samtidig gives ejerne, som noget nyt, mulighed for at se og tjekke de oplysninger, som Vurderingsstyrelsen forventer at lægge til grund for vurderingen.