Omvurdering

Hvis der er sket ændringer på din ejendom, omvurderer vi den pr. 1. oktober 2020.

I forbindelse med overgangen til det nye ejendomsvurderingssystem er det ikke alle ejendomme, der skal omvurderes pr. 1. oktober 2020. Omvurderingen pr. 1. oktober 2020 omfatter kun de ejendomme, der ikke skal vurderes med terminen den 1. januar 2020 i det nye ejendomsvurderingssystem. Det er bl.a.:

 • erhvervsejendomme
 • landbrugsejendomme
 • skovbrugsejendomme
 • ejerboliger med et grundareal på 2 hektar eller mere
 • ejerboliger, hvor der er registreret bygningsarealer til erhvervsmæssig anvendelse
 • ejendomme med mere end 2 boligenheder
 • ubebyggede grunde, der hverken er udlagt til helårsbeboelse eller sommerhus- eller fritidsboligbebyggelse
 • ubebyggede grunde udlagt til helårsbeboelse, med et grundareal på 1.400 m2 eller mere
 • ubebyggede grunde udlagt til sommerhus- eller fritidsboligbebyggelse med et grundareal på 2.400 m2 eller mere.
 • Se eksempler på, hvornår vi omvurderer

  Vi omvurderer bl.a.:

  • hvis ejendommen er nybygget
  • hvis ejendommen betragtes som ny, fx fordi den er blevet opdelt i ejerlejligheder eller lignende
  • efter nedrivning eller efter om- og tilbygning på ejendommen, der kræver byggetilladelse
  • hvis ejendommens grundareal er ændret (ved fx frasalg, tilkøb eller ekspropriation)
  • hvis ejendomsværdien eller grundværdien må antages at være steget eller faldet på grund af ændrede planforhold
  • hvis ejendommen har ændret anvendelsen. Fx fra landbrugsejendom til ejerbolig
  • hvis fordelingstallet for en ejerlejlighed er ændret
  • hvis ejendommen har lidt væsentlig skade på grund af brand, storm eller lignende
 • Giv os besked ved brand, storm eller lignende

  Du skal give os besked, hvis der er sket væsentlig skade på din ejendom på grund af brand, storm eller lignende.

  Det gør du på følgende måde:

  1. Log på, og vælg Kontakt og derefter Skriv til os.
  2. Vælg Ejendom og bolig og derefter den type, der passer til din bolig eller ejendom (fx Ejerbolig og sommerhus eller Erhvervsejendom).
  3. Vælg derefter Andet, og skriv din besked.
 • Sådan omvurderer vi

  Vi vurderer ud fra ejendommens tilstand pr. 1. oktober 2020 og ud fra det prisniveau, som var gældende ved enten 2011- eller 2012-vurderingen. Ejerboliger skal omvurderes i prisniveauet for 2011 og øvrige ejendomme skal omvurderes i prisniveauet for 2012.

  Det er vigtigt at være opmærksom på, at ejendomsværdiskatten kan ændre sig som følge af omvurderingen:

  • Har du spørgsmål om ejendomsværdiskatten, skal du kontakte eller Skatteankestyrelsen.
  • Har du spørgsmål om grundskyld, skal du kontakte din kommune.

Hvis du har spørgsmål eller vil klage over en omvurdering

Hvis du har spørgsmål til en omvurdering, er du velkommen til at ringe til os på 72 22 28 26.

Du kan klage til Skatteankestyrelsen, hvis du har fået en omvurdering for 2020, som du mener, er forkert. Klagefristen for omvurderingen pr. 1. oktober 2020 var den 1. juli 2021.

Fristen for at klage over omvurderingerne for 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 er overskredet.

Du kan også læse mere om klagereglerne i Den juridiske vejledning 2018-1 afsnit A.A.10.2.2.1

 • Sådan klager du

  I klagen skal du skrive, hvorfor du mener, at omvurderingen er forkert og vedlægge oplysninger og dokumentation, som støtter dit synspunkt.

  Du skal desuden vedlægge en kopi af den ejendomsvurdering, du klager over.

  Send klagen

  Du skal sende klagen elektronisk via Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning, som du finder ovenfor eller via Digital Post, dvs. e-Boks og borger.dk.

  Er du fritaget for Digital Post?

  Du skal sende din klage med almindelig post, hvis du er fritaget eller undtaget for Digital Post. Send brevet til:

  Skatteankestyrelsen
  Ved Vesterport 6, 4. sal
  1612 København V.

  Hvis du er fritaget eller undtaget for Digital Post, kan du også aflevere din klage ved personligt fremmøde.

 • Forløbet, når du klager

  Skatteankestyrelsen sender klagen til udtalelse hos Vurderingsstyrelsen. Hvis vi mener, at vurderingen er korrekt, sender vi en udtalelse til Skatteankestyrelsen.

  Hvis vi mener, at vurderingen er forkert, sender vi dig et forslag til en ny vurdering. Er du enig i forslaget, genoptager vi sagen og ændrer vurderingen. Hvis du ikke er enig i vores forslag til en ny vurdering, sender vi en udtalelse til Skatteankestyrelsen.

  Du vil så blive orienteret om, hvor klagen skal behandles.

  Det koster 500 kr. at klage. Hvis du får helt eller delvist ret i din klage, får du pengene tilbage.