Generelt om ejendomsvurdering

Den offentlige ejendomsvurdering er blevet suspenderet.

De offentlige ejendomsvurderinger er suspenderet. Vi begyndte at sende vurderinger ud til ejerboliger i efteråret 2021, og udsender herefter de nye vurderinger i etaper. 

Læs mere om de nye offentlige ejendomsvurderinger på Vurderingsportalen

Indtil du får din nye vurdering, gælder ejendomsvurderingen fra 2011 for ejerboliger og 2012 for øvrige ejendomme, medmindre ejendommen er omvurderet. Hvis der sker ændringer på din ejendom inden den nye ejendomsvurdering, vil du få en omvurdering, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

Du kan se den seneste videreførte ejendomsvurdering på din årsopgørelse. Du kan også slå en ejendomsvurdering op i vores register.

 

 • Nedsættelse af ejendomsvurderingerne fra oktober 2015

  En ejendomsvurdering består af en ejendomsværdi og en grundværdi. Vurderingen kan også indeholde fordelinger m.v.

  I 2013 blev de offentlige ejendomsvurderinger suspenderet. Derfor er det vurderingen fra 2011, der er videreført. I efteråret 2021 begyndte vi at sende nye ejendomsvurderinger ud, som erstatter de gamle vurderinger. Indtil du får din nye ejendomsvurdering, gælder din vurdering fra 2011.  

  Fra den 1. oktober 2015 er den videreførte vurdering nedsat på følgende måde:   

  Ejendomsværdi

  Nedsættelse

  0-500.000 kr.

  5 %

  500.000 kr.-750.000 kr.

  2,5 %

  Over 750.000 kr.

  2,5 % nedsat med 1.250 kr. pr. 50.000 kr. dog højst 12.500 kr.

  Grundværdi

  Nedsættelse

  0-100.000 kr.

  5 %

  100.000 kr. -150.000 kr.

  2,5 %

  Over 150.000 kr.

  2,5 % nedsat med 250 kr. pr. 10.000 kr. dog højst 2.500 kr.

  Læs mere i Den juridiske vejledning 2017-2 afsnit H.A.1.1.3 

 • Klageadgang

  Fristen for at klage over vurderingen pr. 1. oktober 2011 er udløbet.

  Da de offentlige ejendomsvurderinger er suspenderet, er det som udgangspunkt ikke muligt at klage over de videreførte vurderinger. Der åbnes for klageadgangen, når de nye vurderinger udsendes.

  Særligt for ejendomme, der skal vurderes i 2021

  Ejere af erhvervsejendomme, landbrugs- og skovejendomme og nogle ejerboliger får fra og med 2021 mulighed for at klage over de historiske vurderinger, der har været videreført i perioden 2013-2020. Du får automatisk besked fra Vurderingsstyrelsen, hvis du kan klage.

  Læs mere om klage over vurderinger for 2013-2020 på vurdst.dk/klage

  Genoptagelse

  Fra og med 1. november 2020 er det ikke længere muligt at få genoptaget vurderinger fra tidligere år samt omvurderinger, der gælder fra 1. oktober 2020.

  Læs mere om genoptagelse

  Klage over omvurdering ved nybyggeri, ombygning m.m.

  Hvis du har fået en omvurdering, kan du klage over denne.

  Læs mere om klage over omvurderinger

 • Grundskyld (ejendomsskat) og ejendomsværdiskat

  Grundskyld (ejendomsskat)

  Grundskyld (ejendomsskat) er en skat, du betaler til kommunen af din grundværdi. Grundværdien er værdien af grunden i ubebygget stand under den forudsætning, at grunden anvendes og udnyttes bedst muligt økonomisk set. Den enkelte kommune fastsætter satsen og opkræver skatten to gange om året på et girokort.

  Kontakt Borgerservice i din kommune, hvis du har spørgsmål om grundskyld.

  Satser for grundskyld og andre skatter for din kommune (skm.dk)

  Hent din ejendomsskattebillet på borger.dk (er ikke muligt for alle kommuner)

  Ejendomsværdiskat

  Ejendomsværdiskat er en skat, du som boligejer betaler til staten af din ejendomsværdi. Ejendomsværdien er værdien af den faste ejendom med grund og bygninger.

  Alle, der ejer en ejerbolig, skal som udgangspunkt betale ejendomsværdiskat. Der gælder dog visse undtagelser ved udleje. Læs mere om det på Skattestyrelsens hjemmeside.

  Nedslag i ejendomsværdiskat

  I visse tilfælde gives der nedslag i ejendomsværdiskatten. Det kan du læse mere om på Skattestyrelsens hjemmeside.

 • Er du blevet opkrævet en meget høj grundskyld?

  Hvis du er blevet opkrævet en meget høj grundskyld, kan det skyldes, at opkrævningen er sket af et for højt grundlag. Hvis det er tilfældet, vil det ikke få økonomiske konsekvenser for dig.

  Situationer, der kan udløse en for høj grundskyld

  • Du har købt en ejendom på en grund, der er udstykket af en større grund.
  • Du har købt en lejlighed, der er en del af en større ejendom, der er blevet delt op, da lejlighederne stod færdige.
  • Du har udstykket en del af din grund, og der er opført nye ejendomme på udstykningen.


  Kontakt din kommune, hvis du har spørgsmål til betalingen

  Hvis du mener, at du er blevet opkrævet en for høj grundskyld, skal du kontakte din kommune og høre, om du skal vente med at betale opkrævningen.

  Hvis kommunen konkluderer, at situationen gælder for dig, bortfalder opkrævningen, og du vil i stedet modtage en ny ejendomsskattebillet i løbet af foråret 2022.

 • Foreløbigt beskatningsgrundlag for nye skattepligtige ejendomme

  Nye skattepligtige ejendomme får et foreløbigt beskatningsgrundlag, indtil den nye vurdering kommer.

  Læs mere om det foreløbige beskatningsgrundlag på skat.dk

 • Bygnings- og Boligregistret (BBR)

  Din ejendomsvurdering foretages blandt andet på baggrund af oplysningerne i BBR.

  Det er dit ansvar at sikre, at oplysningerne i BBR er korrekte.

  Hvis de registrerede oplysninger for din bolig er forkerte, skal du sørge for, at oplysningerne bliver rettet. Læs mere om dette på BBR’s hjemmeside.

 • Familiehandler og boafgift

  Ejendomsvurderingen kan have betydning for familiehandler (overdragelse af fast ejendom til arvinger eller disses nære pårørende). Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside.  

  Ejendomsvurderingen kan også have betydning for boafgiftens størrelse. Læs mere på Skattestyrelsens hjemmeside.

 • Fradrag for grundforbedringer

  Fradrag for forbedringer i grundværdien er ophævet fra den 1. januar 2013. Du kan ikke længere søge om fradraget.

  Du mister ikke et fradrag, du allerede har fået. Fradraget vil blive givet frem til, det udløber.

  Læs mere om reglerne i Den juridiske vejledning 2017-2 afsnit H.A.3.3.1